Directe links
 
     

Statuten


HUISHOUDELIJK REGLEMENT EQUILIBRIUM

Zoals vastgesteld door haar algemene vergadering op 28 november 2005.

Artikel I: Begripsbepalingen

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

Vereniging:
de vereniging Equilibrium, gevestigd te Putten;

Statuten: 
de Statuten van de Vereniging, zoals bij notariële akte d.d. 26 juli 2005 door notaris A. Dangremond te Barneveld vastgelegd;

Huishoudelijk Reglement: 
dit Huishoudelijk Reglement;

Artikel II: Leden

Algemeen

 1. De Vereniging zal ernaar streven 25 leden te omvatten.
 2. Elk lid is verplicht het bestuur onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in zijn adres of beroep.
 3. Er is een ledencommissie welke zorg draagt voor onder meer een zo goed mogelijke spreiding van beroep en kerkelijke achtergrond in de Vereniging.
 4. De ledencommissie bestaat uit 3 personen. De voorzitter van de ledencommissie dient tevens bestuurslid van de Vereniging te zijn.
 5. De taak van de ledencommissie is het werven, introduceren en begeleiden van kandidaat-leden. Daarnaast stelt de ledencommissie jaarlijks een plan op van niet- of ondervertegenwoordigde beroepen en kerkelijke achtergronden in de Vereniging.

  Procedure

 6. Een voorstel voor een kandidaat-lid wordt onder opgave van naam, leeftijd, beroep en woonplaats alsmede enige achtergrondinformatie over onder meer levensovertuiging en kerkelijke achtergrond gedaan bij de voorzitter van de ledencommissie.
 7. De ledencommissie onderzoekt of het kandidaat-lid overeenkomstig het daarover in artikel 4 van de Statuten bepaalde in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Verder onderzoekt de ledencommissie of het kandidaat-lid voldoet aan onder meer het criterium van een zo goed mogelijke spreiding van beroep en kerkelijke achtergrond in de vereniging.
 8. De voorzitter van de ledencommissie brengt dit voorstel - onder opgave van alle relevante gegevens (naam, leeftijd, beroep en woonplaats alsmede enige achtergrondinformatie over onder meer levensovertuiging en kerkelijke achtergrond) - in de eerstvolgende reguliere vergadering mondeling ter kennis van de leden. Afwezige leden worden onverwijld mondeling persoonlijk door een van de leden van de ledencommissie geïnformeerd.
 9. Gedurende acht dagen nadat een lid als voormeld van het voorstel in kennis is gesteld heeft hij de mogelijkheid bij de voorzitter van de ledencommissie tegen het voorgestelde kandidaat-lid bezwaar te maken en dit bezwaar te voorzien van een - desgewenst niet ader te motiveren - recht van veto.
 10. Het gebruik maken van het recht van veto beëindigt de procedure terzake waarvan de voorzitter van de ledencommissie in de eerstvolgende reguliere vergadering mededeling doet.
 11. Eerst nadat de bezwaartermijn (sub 9) voor alle leden is verstreken, zonder dat bezwaar is ingediend, brengt de voorzitter van de ledencommissie dit in de eerstvolgende reguliere vergadering ter kennis van de Vereniging.
 12. Voor de eerstvolgende reguliere vergadering informeert de voorzitter van de ledencommissie het aspirant-lid zo volledig mogelijk over de Vereniging en nodigt hem uit de eerstvolgende reguliere vergadering bij te wonen.
 13. Nadat de betrokkene als aspirant-lid minimaal 2 en ten hoogste 4 reguliere vergaderingen heeft bijgewoond, informeert de voorzitter van de ledencommissie of de betrokkene voor het lidmaatschap van de Vereniging in aanmerking wenst te komen.
 14. Indien het aspirant-lid voor het lidmaatschap in aanmerking wenst te komen, doet de voorzitter van de ledencommissie onverwijld daarvan voordracht aan het bestuur, onder afgifte van een ingevuld aanmeldingsformulier.
 15. Het aspirant-lid wordt op zo kort mogelijke termijn op waardige wijze door de voorzitter van de Vereniging en na voorlezing van artikel 3 van de Statuten van de Vereniging tijdens een reguliere vergadering geïnstalleerd.

Artikel III: Bestuur

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het nodig oordeelt.
 2. Besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
 3. Het bestuur geeft in elke vergadering van de Vereniging een beknopt overzicht van hetgeen het zelfstandig of ter uitvoering van besluiten van de Vereniging heeft verricht.
 4. De voorzitter van het bestuur is bij uitstek de vertegenwoordiger van de Vereniging. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden van het bestuur en vervult een stimulerende en coördinerende rol ten aanzien van de activiteiten van de Vereniging.
 5. De secretaris is belast met het notuleren van de vergaderingen van het bestuur en van de Vereniging. Hij is belast met de correspondentie van de Vereniging, de ledenadministratie, het opstellen van het jaarverslag en alle overige werkzaamheden, die geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren.
 6. De secretaris draagt ervoor zorg dat tijdens de in het vorige lid genoemde vergaderingen de notulenboeken, de Statuten in het Huishoudelijk Reglement, de ledenlijst en een presentielijst aanwezig zijn.
 7. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding en de geldelijke administratie van de Vereniging. Alle inkomsten en uitgaven worden door hem zorgvuldig geadministreerd. Gelden worden door hem zoveel mogelijk gestort op een rentedragende rekening bij de bankier van de Vereniging.
 8. De penningmeester is voorts belast met het ontwerpen van een jaarrekening en een toelichting daarop alsmede met het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Deze stukken worden tijdig door hem bij het bestuur ingeleverd, zodat zij in de jaarvergadering vastgesteld en goedgekeurd kunnen worden.
 9. De penningmeester is verplicht de kascommissie inlichtingen en inzage in zijn boeken te verstrekken, zo dikwijls de kascommissie hierom vraagt.
 10. De bestuurder-algemene zaken is belast met het stimuleren en coördineren van service-activiteiten en het public relations beleid van de Vereniging. Voorts is hij belast met de coördinatie van en de voorbereidingen voor de vergaderingen van de Vereniging, meer in het bijzonder het werven en selecteren van gastsprekers voor de bijeenkomsten.

Artikel IV: Bijeenkomsten

 1. Het bestuur van de Vereniging maakt minimaal per kwartaal een programma voor de activiteiten van de Vereniging.
 2. Het bestuur doet voor iedere (reguliere) vergadering een oproep aan alle leden van de Vereniging. De oproep ter vergadering vindt plaats met een termijn van ten minste veertien dagen en wordt schriftelijk of per e-mail gedaan. De oproep bevat een opgave van de punten van de agenda alsmede de plaats van vergadering.
 3. Voorstellen van leden, welke zij op de vergadering van de Vereniging behandeld wensen te zien, moeten behoorlijk toegelicht tenminste drie weken voor de datum voor die vergadering schriftelijk of per e-mail aan het bestuur worden toegezonden.

Artikel V: Commissies

 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, enerzijds ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van zijn besluiten, anderzijds om de betrokkenheid van de leden bij de Vereniging en hun onderling contact te bevorderen.
 2. De algemene vergadering van de Vereniging benoemt een kascommissie die belast is met de controle van het financieel beheer van de penningmeester gedurende het volgende verenigingsjaar, een en ander zoals in artikel 12 van de Statuten geregeld.
 3. De algemene vergadering van de Vereniging benoemt een activiteitencommissie die belast is met de organisatie van een of meerdere (sociale) activiteiten per jaar.
 4. De algemene vergadering van de Vereniging benoemt een liefdadigheidscommissie die belast is met het service-element van de Vereniging.
 5. De algemene vergadering van de Vereniging benoemt een informatiecommissie die belast is met de PR van de Vereniging, waaronder begrepen het onderhouden van een website.
 6. De algemene vergadering van de Vereniging benoemt een barcommissie die belast is met de organisatie van de borrel na elke bijeenkomst.

Artikel VI: Financiële middelen

 1. De leden zijn verplicht hun bijdragen en entreegelden op eerste vordering aan de penningmeester van de Vereniging te voldoen.
 2. De algemene vergadering besluit elk jaar op voorstel van het bestuur welke bestemming zal worden gegeven aan een eventueel matig saldo over het afgelopen jaar.

Artikel VII: Slotbepalingen

 1. De algemene vergadering is bevoegd wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
 2. Voorstellen tot wijzigingen kunnen slechts worden gedaan door:
  a.     Het bestuur;
  b.     1/5de gedeelte van de stemgerechtigde leden.
 3. De algemene vergadering heeft het recht gedane voorstellen tot wijziging te amenderen, met dien verstande dat slechts amendementen in behandeling kunnen worden genomen die minstens twee weken vóór de vergadering waarin het voorstel behandeld wordt, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
 4. Een voorstel als bedoeld in lid 2 sub b moet de voorgestelde wijziging of wijzigingen woordelijk bevatten en voorzien van een toelichting tenminste twee weken vóór de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 5. Voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement is vereist dat:
  -     Het wijzigingsvoorstel woordelijk in de oproep van de algemene vergadering is opgenomen;
  -     Een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor de voorgestelde wijziging(en) verklaart.

 

Putten, 28 november 2005